CENTRUM MEDYCZNE IKAR
IKAR - SZUBIŃSKA
ul. Szubińska 32
85-915 Bydgoszcz
(52) 373 22 00
nzoz_ikar@interia.pl

IKAR - DIAGNOSTYKA
ul. Kleeberga 1
88-100 Inowrocław
(52) 353 94 56,
diagnostyka@
ikar.bydgoszcz.pl
IKAR - FROMBORSKA
ul.Fromborska 18
85-724 Bydgoszcz
(52) 322 66 66
nzoz_ikar2@interia.pl

IKAR - BIAŁE BŁOTA
86-005 Białe Błota
ul. Barycka 38
(52) 322 99 99
bialeblota@ikar.bydgoszcz.pl

PUNKT SZCZEPIEŃ

szczepienia dla podróżujących po świecie

wtorek i sobota
11:00-14:00

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA

18:00-8:00

Dokumentacja medyczna

ODPŁATNOŚĆ ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

Podstawa wyliczenia.

 

PODSTAWA WYLICZENIA

 wysokość przeciętnego wynagrodzenia

w poprzednim kwartale

i okres jego obowiązywania

maksymalne opłaty za udostępnienie

dokumentacji medycznej

1 strona wyciągu

lub odpisu

1 strona kopii

wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia

3 510,22 zł
III kwartał 2012r.

7,02 zł

0,70 zł

7,02 zł

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r. Nr 52 poz. 417)
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.